Spolupráca MsHS so spoločnosťou DeutschMann

05.04.2017

V apríli 2017 vznikla spolupráca Mesta so spoločnosťou DeutschMann, ktorej primárnym cieľom je skrášliť verejné priestranstvá na území mesta Trebišov. Na konkrétnych činnostiach sa zo strany Mesta bude podieľať Mestské hospodárske stredisko, ktorého pracovníci zrealizujú upratovanie, čistenie a výsadby v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Firma DeutschMann poskytne na jednotlivé pracovné aktivity v konkrétnych materských školách 10 zamestnancov, ktorí spolu so zamestnancami MsHS vyčistia ich priestory.

Práce budú vykonávané postupne počas celého mesiaca apríl. Na zveľadenie sú plánované aj priestory mestského parku, RD Paričov, areál Detského domova  v MČ Paričov a pomoc by mala smerovať aj k neziskovej organizácii - Arcidiecéznej charite, v ktorej je prevádzka denného stacionára  určeného seniorom a zdravotne hendikepovaným osobám.

Spoločne je naplánovaných  celkovo 10 pracovných stretnutí. Začiatkom mesiaca máj 2017 budeme informovať o výsledku týchto aktivít.