Stanovisko k oprave budovy Mestského aktivačného strediska

28.07.2017

V súvislosti s medializovanými informáciami vo veci opravy budovy Mestského aktivačného strediska (MsAS) uvádzame nasledovné:  

V mesiaci júl 2017 pracovníci MsAS  vykonali opravu, resp. údržbu poškodených častí  priestorov  MsAS na Ul. M. R. Štefánika. Všetky práce súvisiace s opravou boli vykonané svojpomocne pracovníkmi tohto strediska. V rámci  údržby priestorov bola vykonaná oprava  vonkajších, ale aj vnútorných priestorov. Z dôvodu poškodenia poveternostnými vplyvmi, resp. nedodržaním technologických postupov pri rekonštrukcii priestorov, bolo nutné opraviť vonkajšiu omietku v rámci celého objektu, vstup do priestorov skladu a zároveň ošetriť antikoróznym náterom bezpečnostné mreže na oknách a vstupoch do objektu (viď. obr. príloha). V súvislosti so zatekaním dažďovej vody bola vykonaná oprava žľabov a zvodov v celej budove. Vzhľadom na to, že využívanie týchto priestorov priamo súvisí s vykonávaním aktivačnej činnosti, sú na opravy a údržbu účelovo určené finančné prostriedky, ktoré nesúvisia s rozpočtom mesta na prevádzku Mestského aktivačného strediska. Všetky finančné  náklady, ktoré vznikli mestu opravou a údržbou týchto priestorov, uhradí ÚPSVaR Trebišov.

Vzhľadom na uvedené informácie a spôsob opravy, ktorý bol realizovaný, z dôvodu nutnej údržby, vlastnými pracovníkmi a navyše hradený finančnými prostriedkami Úradu práce, soc. vecí a rodiny, považujeme polemiku na túto tému za zbytočnú a neúčelnú.