Mesto Trebišov a Mestská polícia Trebišov zriadia miesto prvého kontaktu určené pre občanov pred odchodom do zahraničia

09.01.2018

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu vo výške 6.000 EUR z Ministerstva vnútra SR na zriadenie miesta prvého kontaktu pre občanov pred odchodom do zahraničia. Zároveň bude toto miesto slúžiť aj na preventívno-poradenskú činnosť.

Na mieste prvého kontaktu (v miestnosti s kapacitou cca 30 osôb) budú príslušníci MsP Trebišov realizovať:
- preventívne činnosti s cieľom znížiť počet obetí obchodovania s ľuďmi,
- aktivity na zvýšenie informovanosti a povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi s orientáciou najmä na mladých ľudí a ľudí z MRK spojené s poskytovaním propagačných materiálov,
- permanentná poradenská činnosť určená pre záujemcov, osoby pred vycestovaním do zahraničia, napr. študentov, ktorí cestujú za zárobkom počas letných prázdnin alebo študentov škôl, ktorí boli vybraní na výmenné pobyty,
- permanentná poradenská činnosť pre obete obchodovania s ľuďmi,
- preventívne stretnutia seniorov spojené s poskytovaním informácií MsP o možnostiach ochrany pred kriminalitou a protispoločenskému správaniu.