Svetový deň vody

13.03.2018

Svetový deň vody je venovaný téme  „Príroda pre vodu“.

Dňa 22. marca 2018 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okrese Trebišov.

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Bezplatné orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov z individuálnych vodných zdrojov zabezpečuje RÚVZ so sídlom v Trebišove za nasledujúcich podmienok:

  • Charakter vzorky: voda z domovej studne (nie z verejného vodovodu).

  • Termín a čas doručenia vzorky: 22. marec 2018 v čase od 8,00 – 14,00 hod.

  • Spôsob odberu: do čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaše o minimálnom množstve 0,2 l vody odobratej v ten istý deň. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.

  • Miesto vyšetrenia vzoriek: RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, Trebišov