Počas letných mesiacov mesto Trebišov opravuje mestské komunikácie

31.07.2018

Pondelok 16. júla 2018 pracovníci firmy Cesty Košice, s.r.o. začali s rekonštrukciou vybraných a mestským zastupiteľstvom schválených miestnych komunikácií v meste Trebišov. Práce boli začaté odstraňovaním a frézovaním starého asfaltového povrchu chodníkových častí a ciest.

Asfaltové úseky, ktoré postupne podliehajú oprave:

1. Cestné komunikácie:

 • Ul. čsl. armády, od križovatky so svetelnou signalizáciou po kruhový objazd vrátane dvoch parkovacích plôch,
 • Moyzesova ulica, od Škultétyho po Varichovskú ul.,
 • Ul. 17. novembra, sadnutá časť cesty Slovenskej ul. na ploche 30 m2,
 • Cintorínska ulica, odstavné plochy,
 • Bottova ulica, od Ul. kpt. Nálepku po koniec vjazdu do Regionálnej veterinárnej správy,
 • Zvonárska ulica v MČ Milhostov, úsek cesty na ploche 760 m2.


2. Chodníky:

 • Ul. Jana Husa, vedľa zariadenia soc. služieb SČK Prameň nádeje,
 • Ul. Ľ . Podjavorinskej, chodník k bytovým domom severne od Ul. J. Husa,
 • Palárikova ulica, západný chodník od Hollého po Moyzesovu ul.,
 • Berehovská ulica, vnútrosídliskový chodník vrátane vstupov k bytovým domom č. 2168 až 2173,
 • Komenského ulica, úsek chodníka pri bývalom vstupe do areálu Gymnázia, opravovaná časť je na ploche 130 m2,
 • Kukučínova ulica, južný chodník od Rastislavovej po Lúčnu ul.,
 • Kukučínova ulica, severný chodník od BD 2260/28 na Hurbanovej ul. po Hodvábnu ul.,
 • Lúčna ulica, západný chodník od Kukučínovej po Parkovú ul.,
 • Varichovská ulica, chodník od Hollého po Moyzesovu ul.,
 • Ul. SNP, západný chodník od Družstevnej ul. po zač. parc. 1749/132,
 • Hlavná ulica v MČ Milhostov, úsek chodníka pred Zvonárskou ul. na ploche 170 m2.


3. Mestský cintorín:

 • cesta na južnej strane, od vstupu z Komenského ul. po novú časť cintorína.