Upozornenie VVS, a.s.

05.12.2017

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a .s., závod Trebišov

upozorňuje:

 

na základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami upozorňujeme občanov mesta Trebišov na povinnosti vyplývajúce z

§ 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. „odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla...“

Žiadame Vás o zabezpečenie zaizolovania vodomernej šachty, aby sa predišlo poškodeniu vodomera.

 

Ing. Michal Leškanič
riaditeľ závodu Trebišov, VVS, a.s.