Mestská polícia upozorňuje občanov na zákaz používania zábavnej pyrotechniky

28.12.2017

V súvislosti s blížiacimi sa oslavami Silvestra a príchodom nového roka 2018, kedy je zaznamenávaný najvyšší predaj a používanie zábavnej pyrotechniky, Mestská polícia Trebišov upozorňuje, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 147/2016  o používaní pyrotechnických výrobkov je zakázané používať  pyrotechnické výrobky  kategórie F2, F3, P1 a T1 okrem dňa 31. decembra od 18.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa, t. j. 1. januára, a to na celom území mesta Trebišov a jeho častiach.  

Za účelom zachovania verejného poriadku sa budú príslušníci Mestskej polície Trebišov zameriavať na kontrolu  dodržiavania tohto VZN a v prípade zistenia porušenia bude postupovať v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.  

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov