Pozvánka na 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva

20.04.2017

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove, dňa 20.4.2017

P o z v á n k a

na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční     

v pondelok 24. apríla 2017 o 9.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Materiál na rokovanie - komplet

Návrh programu:

Bod Názov Materiál
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4. Interpelácie a podnety poslancov  
5. Diskusia  
6. Zápisnica zo zasadnutia zriadenej komisie na otváranie obálok a posúdenie obsahu doručených písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra materiál
7. Návrh na schválenie 3 člennej volebnej komisie a zapisovateľa pre vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra mesta Trebišov materiál
8. Voľba žrebom predsedu volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra  
9. Vystúpenie kandidáta na hlavného kontrolóra  
10. Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním  
11. Vyhlásenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra mesta Trebišov materiál
12. Informatívna správa o stave kriminality a páchania trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2016 materiál
13. Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2016 materiál
14. Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej materiál
15. Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku materiál
16. Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej materiál
17. Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu materiál
18. Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016 materiál
19. Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 materiál
20. Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 v Trebišove – časť: rekonštrukcia sociálnych zariadení a bleskozvodu materiál
21. Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy – časť: vonkajšie sedenie materiál
22. Nákup servera materiál
23. Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov – verejné obstarávanie materiál
24. Rozšírenie mestského kamerového systému – 7. etapa materiál
25. Žiadosť obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 o uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku registra C KN parcelné číslo 2013/33 v katastrálnom území Trebišov materiál
26. Nadobudnutie vyvolaných investícií v rámci stavby „Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v Trebišove“ kúpnou zmluvou materiál
27. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 materiál
28. Rôzne  
29. Záver  

PhDr. Marek Čižmár