Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO- bývalá reštaurácia

20.04.2017

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO- bývalá reštaurácia

vyhlásená v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a s článkom 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Lehota na predkladanie návrhov: 9.5.2017, do 10.00 h.

Prílohy: