Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie – Ulice J. Kostru v Trebišove

11.08.2017

Mesto Trebišov, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákona č. 135/1961 Zb.)  podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon vydáva toto

p o v o l e n i e

na úplnú uzávierku miestnej komunikácie – Ulice J. Kostru v Trebišove

v úseku od križovatky s Ulicou Školskou po križovatku s Ulicou M. R. Štefánika z dôvodu konania podujatia „EXPRES STREET PARTY“ v dňoch 12. - 13. augusta 2017.

Termín uzávierky: od 17.00  h dňa 12.8.2017 do 05.00 h dňa 13.8.2017

Popis obchádzkovej trasy:

  • zo smeru od sídliska Sever, Ulice Varichovskej, L. Svobodu a priľahlej obytnej zóny bude cestná doprava presmerovaná cez Ulicu Kukučínovu ku kruhovému objazdu pri OD COOP Jednota a následne na Ulicu M. R. Štefánika.

Prílohy: