Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

08.09.2017

MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

z v e r e j ň u j e

ZÁMER PREVIESŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK MESTA Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Prílohy: