Pozvánka na 1. zasadnutie mestského zastupiteľstva

12.02.2018

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove, dňa 12.2.2018

P o z v á n k a

na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční     

v piatok 16. februára 2018 o 14.00 h​

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Materiál na zasadnutie - komplet

Návrh programu:

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Interpelácie a podnety poslancov  
5 Diskusia  
6 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku materiál
7 Dotácie na športové kluby na rok 2018 materiál
8 Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 pre projekt „Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove“ materiál
9 Zámer vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 pre projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove“ materiál
10 Podpora rozvoja športu v Trebišove materiál
11 Zriadenie miesta prvého kontaktu materiál
12 Rôzne  
13 Záver  

PhDr. Marek Čižmár