Oznam o doručení oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena“

12.02.2018

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme verejnosti, že Mestu Trebišov ako dotknutej obci bolo Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena“.

Do oznámenia o zmene strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30 hod. v dobe od 12.2.2018 do 26.2.2018 v kancelárii číslo dverí 302 na III. poschodí budovy Mestského úradu v Trebišove, M.R.Štefánika 862.

PhDr. Marek Čižmár
primátor