Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

08.06.2018

MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

z v e r e j ň u j e

ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK MESTA Z DȎVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Prílohy: