Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: hippova.katarina@trebisov.sk.

Mesto Trebišov týmto oznamuje, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť do 5.10.2017 v listinnej forme osobne na MsÚ v Trebišove v čase do 24.00 h. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty (5.10.2017 vrátane) sa neprihliada. 

V listinnej forme možno doručiť Oznámenie o delegovaní člena aj prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Oznámenia je možné doručiť aj elektronickou formou, ktorou sa rozumie sken Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie na adresu hippova.katarina@trebisov.sk.  Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča o práve voliť a práve byť volený (v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín)

Delegovanie členov do volebných komisií

VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Prílohy: