Žiadosť o parkovacie miesto na krytom parkovisku na ulici Berehovskej v Trebišove

Mesto Trebišov ako prenajímateľ zabezpečuje stráženie parkovacích miest na krytom parkovisku stálou strážnou službou.

Maximálne vyčlenený počet miest na parkovanie: 110 miest.

Podanie žiadostí: podateľňa - kancelária prvého kontaktu - prízemie

Poplatok: bez správneho poplatku

Odkazy:

Vybavuje:

Ferjo Jozef, Ing.

referent pre miestny rozvoj

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 307

Telefón: +421 56 6713 330

Mobil: +421 917 112 771

E-mail: ferjo@trebisov.sk

Prílohy: