Žiadosť o parkovacie miesto na krytom parkovisku na ulici Berehovskej v Trebišove

Mesto Trebišov ako prenajímateľ zabezpečuje stráženie parkovacích miest na krytom parkovisku stálou strážnou službou.

Maximálne vyčlenený počet miest na parkovanie: 110 miest.

Výška nájomného sa určuje dohodou zmluvných strán v súlade s uznesením MsZ v Trebišove č. 75/2014 zo dňa 8.9.2014

Cenník služieb:

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami

Podanie žiadostí: podateľňa - kancelária prvého kontaktu - prízemie

Poplatok: bez správneho poplatku

Vybavuje:

Ferjo Jozef, Ing.

Oddelenie výstavby a majetku, referent pre miestny rozvoj

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 307

Telefón: +421 56 6713 330

Mobil: +421 917 112 771

E-mail: ferjo@trebisov.sk

Prílohy: