Prihlásiť sa

Diskusné fórum

Pravidlá diskusného fóra

Pravidlá diskusného fóra ustanovujú pravidlá medzi Mestom Trebišov – prevádzkovateľ služby diskusné fórum na webovom sídle www.trebisov.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) a užívateľom služieb diskusného fóra (ďalej len „užívateľ“).

Prevádzkovateľ umožňuje užívateľom prostredníctvom služby diskusné fórum vytvárať témy a zasielať príspevky k daným témam, v ktorých môžu vyjadrovať svoje názory na aktuálne spoločenské dianie. Diskusné fórum je anonymné. Užívateľ zasiela príspevky do diskusného fóra pod určitou prezývkou, ktorú si sám zvolí pri registrácii.

Za obsah príspevkov v diskusnom fóre zodpovedá užívateľ, ktorý dané príspevky do diskusného fóra zaslal. Užívateľ berie na vedomie, že do diskusného fóra nie je povolené zasielať príspevky, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a v tiež v rozpore so všeobecne platnou morálkou a etikou, a to najmä také príspevky, ktoré:

  • Propagujú násilie a podnecujú nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, náboženstva alebo národnosti.
  • Propagujú vojnu, terorizmus, kruté a neľudské zaobchádzanie a tiež propagujú zbrane a strelivo.
  • Propagujú alkoholické nápoje, alkoholizmus, fajčenie, užívanie drog, omamných látok a jedov.
  • Obsahujú vulgarizmy, nadávky, príp. slová, ktoré urážajú, osočujú alebo zosmiešňujú jednotlivcov alebo skupinu.
  • Propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov.
  • Poskytujú reklamu fyzickej alebo právnickej osobe, výrobkom alebo službám.

Neprípustné je tiež opakované vkladanie rovnakých diskusných príspevkov do viacerých diskusných tém, napádanie sa a zosmiešňovanie medzi diskutujúcimi ( flame war ) a chatovanie medzi 2–3 osobami.

Ak bude ktorýkoľvek príspevok užívateľa v rozpore s pravidlami diskusného fóra, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento príspevok neuverejniť, zmazať príp. upraviť do podoby vyhovujúcej pravidlám diskusného fóra. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo v prípade opakovaného porušovania pravidiel u toho istého užívateľa zakázať jeho prístup do diskusného fóra a zmazať všetky jeho príspevky. Zaslaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že si pravidlá diskusného fóra riadne prečítal a zároveň vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

Odpovede na otázky v tomto diskusnom fóre nie sú nárokovateľné. Na odpovede slúži sekcia „Otázky a odpovede".

Prispievateľ diskusného fóra súhlasí s uvedenými pravidlami v plnom rozsahu bez výhrad.

Ak máte pocit, že Vás tieto pravidlá obmedzujú, NEPOUŽÍVAJTE prosím toto diskusné fórum.