Prihlásiť sa

Diskusné fórum

Teplovody v meste Trebišov.

05.09.2015 09:46#1

Dobrý deň prajem všetkým Trebišovčanom. V poslednom období vidíme v meste veľký stavebný ruch po celom meste, rozkopané ulice a priestranstva. Trebišovská energetická spoločnosť mení teplovodné potrubia. Vedenie mesta Trebišov v otázkach a odpovediach tvrdí, že robí všetko preto, aby náklady sa nezvyšovali a tým, chcú zabezpečiť či eliminovať potrebu zvyšovania cien na vykurovanie. Je to chvály hodné, ale skutočnosť rokmi overená a teraz obzvlášť je taká, že tomu tak nie je. Pokiaľ ma pamäť neklame, tak toto sme počuli pri modernizácii kotolni, neskôr pri zavádzaní DOST, kde po ich montáži malá nasledovať výmena práve toho to potrubia, ktoré je teraz v programe dňa, ale nestalo sa tak !!! BPTV vykazoval po namontovaní DOST zisk, ale investovať sa akosi nechcelo neviem prečo, možno to vysvetlí pán riaditeľ BPTV JUDr. Šipoš Ján, ktorý bol a je aj teraz riaditeľom BPTV. Posledný zisk pred odpredajom bol a zase pokiaľ si pamätám bolo okolo 240 000 € a napriek tomu nám mesto predalo tepelné hospodárstvo do rúk súkromných vlastníkov, ktorý to kúpili nie pre oči Trebišovčanov, ale pre zisk. Táto investícia pohĺti značné finančné prostriedky a tak milí Trebišovčania netešte sa na preplatky ak nejaké vôbec budú aj napriek tomu, že sme investovali do obnovy bytových domov !!! Zo ziskov tepelného hospodárstva sa zaplatil súdny spor s firmou Lanos o parkovanie v meste, kde parkovanie využíval kde kto, ale prehratý spor sme zaplatili my "bytovkári ". Jeden Dr. poslanec mi povedal, že on zdvihne aj obe ruky, aj zdvihol a výsledok bude pri vyúčtovaní tepla na budúci rok. Tak uvidíme kto má pravdu. Finančné prostriedky vložené do tejto obnovy sú oprávnené náklady a tie sa objavia v konečnej cene za teplo a TUV. Porovnávajte si vyúčtovanie za jednotlivé obdobia !!!!

08.09.2015 14:47#2

Dobrý deň bol som včera na BPTV a pri komíne som videl zložené obrovské súčasti nejakého telesa zrejme kotla neviem pre ktorú kotolňu, ale tento kotol nestal pár Euro .Tešme sa na nastávajúce topné obdobia. Zmrzne nám úsmev pri rozúčtovaní tepla. Keby som sa mýlil …

28.09.2015 19:36#3

treba sa skor spytat ako je mozne ze byvale vedenie vedelo kadial pojde trasa potrubi a aj napriek tomu sa rekonstuovali chodniky a teraz sa to rozkopava!???? to je otazka na ktoru vam ale nikto neodpovie!!! a hlavne nie TVN!!!

03.10.2015 21:30#4

Odpoveď je jednoduchá, treba sa pozrieť kde kto býva a budeme vedieť prečo je to tak. Najlepší je leták na vchodoch do bytových domov:Robíme to pre naše mesto . To už aj mesto patrí Trebišovskej energetickej ??? Výstižnejšie by bolo : Robíme to pre Vaše mesto a naše zisky !!!

01.10.2016 09:48#5

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0022/2016/T
Bratislava 19.11.20 15 Číslo spisu: 5153#2015#BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán prís lušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého b odu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových od vetviach vo veci zmeny rozhodnutia č. 0040/2014/T zo dňa 19.11.2013 v znen í rozhodnutia č. 0089/2015/T zo dňa 25.11.2014, ktorým úrad schválil maximálnu cenu
za výrobu, distribúciu a dodávku tepla r o z h o d o l podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b)
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cen ová regulácia v tepelnej energetike na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt Trebišovská energetická, s.r.o., Poľná 2480/4, 075 01 Trebišov, IČO 44 498 578 m e n í
rozhodnutie č. 0040/2014/T zo dňa 19.11.2013 v znení rozhodnutia č. 0089/2015/T z o dňa 25.11.2014 s ú­činnosťou od 1. februára 2016 do 31. decembra 2016 takto: Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová „# variabilnú zložku maximálnej ceny tepla
0,05 63 €/kWh # fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným z iskom 163,6007 €/kW“ nahrádzajú slovami „# variabilnú zložku maximálnej ceny tepla
0,04 06 €/kWh # fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným z iskom 238,1929 €/kW“

http://www.urso.gov.sk:8088/…F02002FDD8D/$FILE/0022_2016­_T.pdf