Prihlásiť sa

Diskusné fórum

množstvový zber kom.odpadu v bytových domoch

27.11.2022 16:48#1

Pozývam do novej diskusnej témy obyvateľov bytových domov, zástupcov vlastníkov bytov. Aký je rozdiel medzi zberom pred tromi rokmi a teraz? Mesto Trebišov zaviedlo vraj množstvový zber komunálneho odpadu /KO/v majoritných bytových domoch od 1.1.2021. Čo sa ale pre mňa, ako obyvateľa bytového domu zmenilo? V prvom rade to, že platím za odvoz KO viac, v roku 2022 39,92 Eur na osobu pri našom stojisku kom. odpadu. Ďalšou úsporou bolo to, že sme zaplatili za zamykanie stojiska čipom cca 1800 Eur. V tomto roku sme sa dozvedeli o tretej úspore. Mesto TV zastáva názor, a v našom bytovom dome už vyžaduje poplatok za KO v prenajímaných bytoch od 10/2022 aj od užívateľov bytov z titulu užívania bytu a súčasne aj od vlastníkov bytov, vraj z titulu vlastníctva bytu, aj keď bývajú vlastníci inde. Máte podobnú skúsenosť aj vo Vašich bytových domoch, či je to špecialita len pre náš bytový dom Komenského 2108? Aký je názor verejnosti na „množstvový“ zber v bytových domoch, keď podľa bytov nám „množstvo“ odpadu ani nevážia na kg ani neodmerajú na litre? Vidí niekto podstatný rozdiel medzi odvozom v roku 2020 a odvozom pseudomnožstvového zberu v roku 2022?

28.11.2022 16:40#2

K počtu osôb k stojisku: Vysvetlím situáciu pri stojisku č.15: patria k nemu 4 vchody bytového domu Komenského 2108 a jeden vchod bytového domu na ul.Podjavorinskej. V mestskom infoliste 1/2021 bol zverejnený údaj o počte pôvodcov odpadu k stojisku: 206. Ale údaj o počte užívateľov bytov bol vyšší približne o 30. V roku 2022 už mesto nezverejnilo počet pôvodcov odpadu, je možné ho vypočítať z údajov na Rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad, je to 196, rozdiel oproti realite sa zvýšil na cca 40. V dobrej viere sme chceli s mestským úradom odsúhlasiť počet pôvodcov odpadu, naivne sme si mysleli, že ak oznámime mestu zoznam užívateľov bytov, mesto vykoná kroky k tomu, aby sa neprihlásení užívatelia prihlásili na odvoz odpadu. Odsúhlasenie podľa bytov mestskí úradníci odmietli s odôvodnením: počet poplatníkov podľa bytov je „daňovým tajomstvom“. To je aj názor právnikov mesta. Mesto vychádza z údajov Evidencie občanov a do pôvodcov odpadu počíta: tých čo majú k stojisku trvalý alebo prechodný pobyt, sú vlastníkmi bytov, užívajú byt. Vážení spoluobčania, prečítajte si VZN / Všeobecné záväzné nariadenie mesta/ o miestnom poplatku za komunálne odpady, práve je zverejnený návrh nového VZN pre rok 2023, prečítajte si hlavne článok 2 Predmet poplatku a poplatník. Sú Vám jasné pravidlá pre množstvový zber? Stačí Vám vyjadrenia v bodoch 2.4 a 2.5 na konci textu: „…to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta. " Nedokážu uviesť text, že čo "platí pre množstvový zber“.