Prihlásiť sa

Hasičský a záchranný zbor

Ochrana lesov pred požiarmi

Upozorňujeme Vás na zákaz vypaľovania trávy, porastov, kríkov a stromov, pretože takéto konanie každoročne spôsobuje obrovské materiálne a ekologické škody.

28.03.2022

Informácia o požiarovosti za rok 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2021 zaevidovalo 193 požiarov.

07.02.2022

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých a preto by sme mali byť ostražitý, dôsledne zabezpečovať protipožiarne opatrenia a dodržiavať predpisy.

28.06.2021

Ochrana lesov pred požiarmi

Upozorňujeme Vás na zákaz vypaľovania trávy, porastov, kríkov a stromov, pretože takéto konanie každoročne spôsobuje obrovské materiálne a ekologické škody.

19.03.2021

Informácia o požiarovosti za rok 2020 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

OR HaZZ v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2020 zaevidovalo 183 požiarov.

16.03.2021

Používanie zábavnej pyrotechniky so zameraním na požiarnu bezpečnosť

Používanie zábavnej pyrotechniky so zameraním na požiarnu bezpečnosť. Zábavná pyrotechnika - pravidlá jej používania.

18.12.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Trebišov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Trebišov

01.06.2020

Poznatky z výkonu kontrol pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí v okrese Trebišov.

Poznatky z výkonu kontrol pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov.

01.06.2020

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020 - informácia pre verejnosť

Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru.

12.03.2020

Informácia o požiarovosti za rok 2019 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2019 zaevidovalo 233 požiarov.

22.01.2020

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody – usmernenie

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov so priamou škodou 151 500 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom.

19.07.2019

Ochrana úrody pred požiarmi

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov s priamou škodou 151 500 eur.

18.07.2019