Prihlásiť sa

Preventívno-výchovné pôsobenie v oblasti ochrany pred požiarmi - spolupráca so základnými a materskými školami

18.01.2016

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove okrem iných povinnosti realizuje na školách preventívne aktivity voči stúpajúcemu trendu kriminality, podpaľačstvu, ale aj riešeniam, ako  sa vyhnúť nebezpečenstvu a rizikám, ktoré deti môžu spôsobiť svojím vlastným alebo nepremysleným konaním. Našim cieľom je aj vybudovanie dôvery medzi hasičmi, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Toto sa snažíme vytvárať predovšetkým pri stretnutiach žiakov, detí a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  prostredníctvom rôznych aktivít.

            Touto cestou vyzývame riaditeľov základných a materských škôl a učiteľov k vzájomnej spolupráci s cieľom zabezpečiť preventívno-výchovné akcie. Pozývame žiakov na exkurzie do areálu hasičskej stanice v Trebišove resp. v Kráľovskom Chlmci spojené s prehliadkou požiarnej techniky, ukážkou vecných a ochranných prostriedkov používaných s príslušným výkladom.

            Jednou z úloh koncepcie preventívno-výchovného pôsobenia je usilovať sa v úzkej súčinnosti s rezortom školstva i jednotlivými školami, aby problematika preventívno-výchovného pôsobenia v oblasti ochrany pred požiarmi bola zaraďovaná aj do výchovno-vzdelávacieho procesu a jej realizácia prebiehala v úzkej súčinnosti s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru formou besied, prednášok, kultúrno-spoločenských a športovo-branných podujatí.

            Dúfame, že budete aktívnym článkom našej vzájomnej spolupráce a stretneme sa pri vyššie spomínaných aktivitách.

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trebišove