Prihlásiť sa

Ochrana úrody pred požiarmi

13.06.2016

Žatevné práce a ostatná činnosť súvisiaca so zberom obilnín, s ich spracovaním, skladovaním a pozberovou úpravou úrody sa považujú za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Každoročne dochádza v súvislosti so žatevnými prácami k zvýšenému nárastu vzniku požiarov s nie malými materiálnymi škodami, preto je povinnosťou právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, obcí aj občanov prijať a vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov.

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2015 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom úrody 35 požiarov s priamou škodou 39 500 eur, pričom sa včasným zásahom hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 284 730 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom. Mnohým z týchto príčin je možné predchádzať. Niekedy stačí len trocha opatrnosti, pozorovania okolia a činnosti ľudí.

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých, a preto by sme mali byť ostražitý, dôsledne zabezpečovať protipožiarne opatrenia a dodržiavať predpisy na úseku ochrany pred požiarmi a zvýšenou opatrnosťou znížiť riziko vzniku požiarov súvisiacich so zberom, spracovaním a skladovaním úrody.

npor. Ing. Miroslav Bajužik
Okresné  riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trebišove