Prihlásiť sa

POVODŇOVÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

17.08.2016

Povodne sú fenomén, ktorý odjakživa ohrozoval zdravie, život a majetok ľudí.. Ich vznik podmieňuje viacero okolností, takmer vždy je to vplyvom vývoja počasia, zrážok a teplôt nad veľkým územím povodia. Prispievajú k tomu i ďalšie faktory ako sú nasýtenosť pôdy vodou, sneh, ale i prekážky vytvorené stavebnou, či inou činnosťou človeka.

Povodeň je vlastne prírodný jav, podobne ako sucho, búrky, tornáda či výbuchy sopiek. Ich vznik a priebeh je ťažko vopred dlhodobo predpokladať, vyskytujú sa náhodne.

Keďže nevieme ovplyvniť ich vznik a priebeh, sú vytvorené povodňové záchranné služby popri Hasičských a záchranných zborov jednotlivých okresov, aby čo v najväčšej miere pomohli zabrániť vzniku škôd, či už materiálnych, ale predovšetkým, aby chránili človeka, prírodu.

Povodňová záchranná služba vykonáva záchranné práce počas povodní, nehôd a iných mimoriadnych udalostí na vodných plochách, a to najmä:

 • evakuáciou osôb, zvierat a majetku z povodňou ohrozených, či už aj zasiahnutých oblastí,

 • pomáha pri odstraňovaní prekážok na tokoch, ktoré spôsobujú záplavy,

 • pomáha občanom čerpať vodu zo zaplavených domov, objektov, studní,

 • poskytuje pomoc pri zachytávaní a odstraňovaní ropného znečistenia na vodných tokoch a vodných nádržiach,

 • poskytuje aj pomoc pri spevňovaní ochranných hrádzí, ak je ich stabilita ohrozená.

  Súčasťou povodňovej záchrannej služby môže byť aj potápačská činnosť zameraná na poskytovanie pomoci a vykonávanie záchranných prác na vodných plochách. Túto činnosť vykonávajú potápači, ktorí sú v hasičskej jednotke zaradení do potápačskej skupiny.

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove má k dispozícii nasledujúce technické a materiálne prostriedky povodňovej záchrannej služby:

 • laminátový čln VV-12,
  gumový nafukovací čln Zodiak,
  raftový čln UZC 440,
  čln s nízkym ponorom MARINE 17 FHD,
  podvozok na prepravu laminátového záchranného člna,
  podvozok na prepravu gumového nafukovacieho záchranného člna,
  podvozok na prepravu člna s nízkym ponorom,
  protipovodňové suché obleky,
  kalové čerpadlo na podvozku,
  plávajúce čerpadlá,
  prenosné kalové čerpadlá so spaľovacím motorom,
  prenosné kalové čerpadlá s elektrickým motorom,
  sorpčné hydrofóbne látky, biopreparáty a neutralizačné látky na likvidáciu následkov ropných havárií alebo iného znečistenia na vodnej ploche.           

 • Medzi ďalšie, avšak nemenej dôležité úlohy povodňovej záchrannej služby patrí aj  vykonávanie odbornej prípravy používateľov prostriedkov povodňovej záchrannej služby a ďalšie dôležité práce spojené s technickým vybavením a zabezpečením akcieschopnosti povodňovej záchrannej služby.

  Podľa Zákona o ochrane pred povodňami č.7/2010 Z.z. osoba, ktorá zistí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň, je povinná to ihneď ohlásiť koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému informáciu o povodňovej situácii bezodkladne oznámi orgánu ochrany pred povodňami, obci ohrozenej povodňou, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, alebo správcovi drobného vodného toku.

OR Hasičského a záchranného zboru v Trebišove