Prihlásiť sa

Hasičská technika Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

17.08.2016

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky na zdolávanie požiarov, živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí v rámci okresu. Plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, nežiaducich udalostiach a pri ochrane životného prostredia. Poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb. Podieľa sa na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, nežiaducich udalostiach a na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

            Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove pre svoju činnosť využíva tieto druhy hasičskej techniky:

Automobily hasičskej záchrannej služby (MERCEDES BENZ ATEGO, MERCEDES BENZ VARIO, MERCEDES BENZ SPRINTER) - sú záchranné automobily, ktoré svojimi technicko-taktickými parametrami a vybavením umožňujú poskytnutie pomoci v prípadoch, ak je ohrozený život alebo zdravie osôb a to najmä pri:

 • vyslobodzovaní a záchrane osôb pri dopravných nehodách a haváriách,
 • hasenie a odstraňovanie následkov požiarov,
 • poskytovaní predlekárskej pomoci postihnutým osobám,
 • vyhľadávaní a záchrane osôb, zvierat.

Hasiace a záchranné automobily (CAS 30 - TATRA 815-7, CAS 30 - IVECO TRAKKER)

Cisternová automobilová striekačka - je určená k preprave družstva v zmenšenom počte 1+3 (CAS 30 – TATRA 815-7) a v počte 1+2 (CAS 30 – IVECO TRAKKER), je vybavená príslušenstvom potrebným k prevedeniu požiarneho zásahu vodou alebo penou z vlastných alebo cudzích zdrojov pri použití nízkeho a vysokého tlaku vody. Vzhľadom k veľkému objemu nádrží s hasiacimi látkami a výkonnému čerpaciemu zariadeniu, je vozidlo používané pre doplňovanie prvých zásahových vozidiel v miestach s nedostatkom vody (kyvadlová doprava).

Výšková záchranná automobilová technika (Požiarna vysokozdvižná plošina TATRA T815 MP27, TATRA T148 PP27, IVECO MAGIRUS PP30) - automobil s pevnou nadstavbou, v ktorej je vysokozdvižný viacramenný kĺbový alebo teleskopický výložník a posledné rameno je vybavené košom na prepravu. K prerušenie prác dochádza pri vetre 38 km/hod., pri viditeľnosti 30m a menej, pri teplote – (mínus) 10 st. C.

 • slúži na záchranu osôb z výšok a z voľných hĺbok, zo závalov,
 • k doprave hasiva na miesto požiaru,
 • k doprave hasičskej jednotky do vyšších podlaží.

Špeciálna technika (Štvorkolka IPS Ränger XP 900) - ľahký lesný a povodňový špeciál určený na zdolávanie ťažkého terénu s možnosťou montáže pásov na jazdu v zimných podmienkach. Možnosti použitia:

 • záchrana a evakuácia osôb v ťažko dostupnom teréne,
 • záchrana a evakuácia osôb pri snehových kalamitách za použitia pásov,
 • rýchly zásah vodou pri hasení požiaru v náročnom teréne,
 • preprava príslušníkov do ťažko prístupných oblastí,
 • prevoz vecných prostriedkov do ťažko prístupných oblastí.

Ostatná technika (motorová striekačka, odsávač dymu, pretlakový ventilátor, záchranárska a vyslobodzovacia technika, elektrocentrála, motorová píla, motorová rozbrusovačka, kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo) – príslušníci okresného riaditeľstva túto techniku využívajú pri zásahovej činnosti.

OR Hasičského a záchranného zboru v Trebišove