Prihlásiť sa

Činnosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove v oblasti výkonu štátneho požiarneho dozoru za rok 2016

22.02.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vykonáva štátny požiarny dozor v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove (ďalej len „Okresné riaditeľstvo“) vykonalo v roku 2016 spolu 241 protipožiarnych kontrol. S cieľom preveriť celkový skutkový stav v organizačnom a technickom zabezpečení ochrany pred požiarmi u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov Okresné riaditeľstvo vykonalo 91 komplexných protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistilo 1290 nedostatkov. Na preverenie vybraných oblastí alebo činností z hľadiska ochrany pred požiarmi uskutočnilo 64 tematických protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistilo 77 nedostatkov. S cieľom preveriť plnenie opatrení uložených pri predchádzajúcich protipožiarnych kontrolách vykonalo 86 následných protipožiarnych kontrol.

K najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom organizačného charakteru patrilo, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, najmä nedôsledné spracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutkových stavom, nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách. Nedostatky technického charakteru najčastejšie súviseli s požiarnymi zariadeniami, požiarnotechnickými zariadeniami a so skladovaním a manipuláciou s horľavými látkami. Z celkového počtu komplexných  protipožiarnych  kontrol boli štyri kontroly zamerané na  preverenie pripravenosti, akcieschopnosti a materiálno – technického vybavenia  Dobrovoľného hasičského zboru obce s celkovým počtom zistených nedostatkov 180.

Okresné riaditeľstvo uložilo v roku 2016 za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi 43 postihov spolu vo výške 3957,- Eur. Z celkového počtu postihov uložilo 6 pokút v celkovej sume 3300,- Eur, prerokovalo 4 priestupky, za ktoré uložilo 3 pokarhania a jednu sankciu vo výške 50,- Eur. V rámci blokového konania uložilo 33 blokových pokút v celkovej sume 607,- eur.

Z dôvodu hroziaceho bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru okresné riaditeľstvo vylúčilo z používania komínové teleso. Právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom vydalo okresné riaditeľstvo dve rozhodnutia o súhlase usporiadať verejné podujatie a jedno rozhodnutie na predlženie termínu na odstránenie zistených nedostatkov.

V rámci kontrolnej činností obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vykonalo okresné riaditeľstvo desať kontrol. K najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom patrilo najmä nevykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v subjektoch, v ktorých nie je vykonávaný ŠPD a nevytváranie kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol. 

V oblasti riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydalo okresné riaditeľstvo 247 vyjadrení. V rámci územného a stavebného konania vydalo  191 vyjadrení k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektových dokumentáciách, pri ktorých zistilo 332 nedostatkov. V rámci kolaudačného konania vydalo 56 vyjadrení, z toho 41 súhlasných a 15 nesúhlasných stanovísk, pričom zistili 169 nedostatkov v riešení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove