Prihlásiť sa

Ochrana úrody pred požiarmi

04.07.2017

       Žatevné práce a ostatná činnosť súvisiaca so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín sa považuje za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Každoročne dochádza v súvislosti so zberom obilnín k zvýšenému nárastu vzniku požiarov s nie malými materiálnymi škodami, preto je povinnosťou právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, obcí aj občanov prijať a vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov. Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2016 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 38 požiarov s priamou škodou 33 810 eur, pričom sa včasným zásahom hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 131 250 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom. Mnohým z týchto príčin je možné predchádzať. Niekedy stačí len trocha opatrnosti, pozorovania okolia a činnosti ľudí.

        Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých a preto by sme mali byť ostražitý, dôsledne zabezpečovať protipožiarne opatrenia a dodržiavať predpisy na úseku ochrany pred požiarmi a zvýšenou opatrnosťou znížiť riziko vzniku požiarov súvisiacich so zberom, spracovaním a skladovaním úrody.

                                                                   

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Trebišove