Prihlásiť sa

Skúsenosti a poznatky z posudzovania projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb v okrese Trebišov

20.03.2019

Základnou úlohou oddelenia požiarnej prevencie na okresných riaditeľstvách HaZZ  je vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a to predovšetkým protipožiarnymi kontrolami u právnických a fyzických osôb – podnikateľov, kontrolami hasičských jednotiek, kontrolami obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy, zisťovaním príčin vzniku požiarov a po stavebnej stránke vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania a posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v konaniach podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba „stavebný zákon“).

     Režim povoľovania stavieb (vykonáva príslušný stavebný úrad) začína v zmysle stavebného zákona  umiestnením stavby (umiestnenie stavby do priestoru v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania), pokračuje povolením stavby, ktorého výsledok je stavebné povolenie resp. ohlásenie stavebnému úradu.

     Oddelenie požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva HaZZ v Trebišove v roku 2018 posúdilo správnosť riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v 164 projektových dokumentáciách pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia (stanoviská pre potreby vydania územného rozhodnutia z toho tvoria 15,2%).  V porovnaní s rokom 2017 došlo k miernemu poklesu o 36 podaní žiadosti pre potreby územného a stavebného konania, v roku 2016 bolo posúdených 166 podaní a v roku 2015 bolo na úseku požiarnej prevencie vydaných 215 stanovísk pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Za obdobie rokov 2015-2018 v posúdeniach správnosti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb bolo zistených spolu 836 požiarnych nedostatkov (za rok 2015 bolo zistených 272 nedostatkov, za rok 2016 spolu 295, za rok 2017 spolu 174 a za predchádzajúci rok 95 požiarnych nedostatkov). Napriek tomu, že vydávanie záporných stanovísk spomaľuje povoľovací proces, sme za kvalitné, nie kvantitatívne spracovávanie dokumentácií a následne realizáciu stavieb. Dodatočné zabezpečovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb je už často konštrukčne a ekonomicky nerealizovateľné, príp. pri ďaleko vyšších nákladoch. Z hore uvedeného porovnania jednotlivých rokov môžeme skonštatovať, že špecialisti požiarnej ochrany ako spracovatelia projektových dokumentácií z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb venujú väčšiu pozornosť a dôslednosť pri vypracovaní projektovej dokumentácie. Najviac nedostatkov  sa vyskytuje pri navrhovaní a vybavení stavieb požiarnotechnickými zariadeniami, požiarnymi uzávermi a zariadeniami na dodávku vody na hasenie požiarov. Pri porovnaní počtu podaní vyžadujúcich vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia  v hodnotenom období posledných štyroch rokov nedochádza k podstatným rozdielom početnosti podaní. Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru – stavebnej prevencie bolo za hodnotené obdobie poznačené samotnou infraštruktúrou a ekonomickou situáciou, aká v okrese Trebišov dlhodobo panuje. Tento stav samozrejme poznačil aj rozvoj stavebníctva  a preto podania prichádzajú v nižšom počte oproti rýchlejšie sa rozvíjajúcim iným okresom.  Je to však skutočnosť z našej strany neovplyvniteľná, zato podané žiadosti sú vybavované včas a na požadovanej úrovni.

   Okres v minulosti zameraný predovšetkým na pôdohospodárstvo, kde došlo k značnému úpadku, ešte neprekonal pomyselné hranice a nezačalo sa tu zatiaľ s nejakou hromadnou obnovou.

      Dodržanie projektovaných parametrov, splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby, overenie dokladov najmä o posúdení zhody, vykonávanie kontrol a revízií osobami s odbornou spôsobilosťou ako aj posúdenie súladu uskutočnenia stavby s dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní sa preskúmava v kolaudačnom konaní. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vykonalo na základe požiadania jednotlivých príslušných stavebných úradov v rámci kolaudačného konania za minulý rok 88 miestnych jednaní, kde bolo zistených 152 požiarnych nedostatkov. Približne obdobný počet stanovísk tunajšieho úradu ku kolaudačným konaniam pre potrebu vydania užívacieho povolenia bol vydaný aj v predchádzajúcich rokoch 2015-2017.  Najpočetnejšou skupinou v štruktúre chýb v rámci kolaudačného konania sú nedostatky súvisiace so sprievodnou dokumentáciou k požiarnym zariadeniam a prostriedkom, s označovaním požiarnych uzáverov a zdrojov vody poskytujúcich vodu na hasenie požiarov.               

      Pri jednaniach, samostatných konaniach a konzultáciách sa  stretávame s pochopením predovšetkým u tých, ktorí vidia v našej činnosti snahu o ochranu životov a ich majetku, ale často a j s negatívnymi postojmi ľudí, ktorí v nás vidia iba byrokratický aparát požadujúci plnenie zbytočných ustanovení právnych noriem v súvislosti s ochranou pred požiarmi.  Nech sú už postoje a názory ľudí akékoľvek, chceme veriť, že požiarov, zbytočných tragických úmrtí a veľkých materiálnych škôd bude stále menej a to je pre nás tou najlepšou,  minimálne morálnou odmenou.

OR HaZZ v Trebišove