Prihlásiť sa

Ochrana úrody pred požiarmi

18.07.2019

Žatevné práce a ostatná činnosť súvisiaca so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín sa považuje za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Každoročne dochádza v súvislosti so zberom obilnín k zvýšenému nárastu vzniku požiarov s nie malými materiálnymi škodami, preto je povinnosťou právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, obcí aj občanov prijať a vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov. Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov s priamou škodou 151 500 eur, pričom sa včasným zásahom hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 323 500 eur.

Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom. Mnohým z týchto príčin je možné predchádzať. Niekedy stačí len trocha opatrnosti, pozorovania okolia a činnosti ľudí.

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých a preto by sme mali byť ostražitý, dôsledne zabezpečovať protipožiarne opatrenia a dodržiavať predpisy na úseku ochrany pred požiarmi a zvýšenou opatrnosťou znížiť riziko vzniku požiarov súvisiacich so zberom, spracovaním a skladovaním úrody. 

                  

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trebišove