Prihlásiť sa

Mapa webového sídla

A

Aktuality

Aktuality

B

Barokovo-klasicistický kaštieľ

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

C

Cenníky

D

Diskusné fórum

Dokumenty

Doprava a komunikácie

F

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora

Fotogaléria

G

Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky

H

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

História

Hlavný kontrolór

I

Interné predpisy

Interpelácie poslancov

K

Kancelária primátora

Komisia bytová

Komisia finančná

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

Komisia sociálna

Komisia školstva, kultúry a športu

Komisia výstavby a majetku

Komisie

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2011 - 2014

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 - 2018

Koncepcia rozvoja športu 2018 - 2022

Kontakt

Kontakty

Kultúrne pamiatky

M

Majetkovoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami

Mapa webového sídla

Mariánske súsošie

Matrika

Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho

Mestská polícia

Mestská rada

Mestská vnútorná ochrana

Mestské kultúrne stredisko

Mestské organizácie

Mestské zastupiteľstvo

Mestský kamerový systém

Mestský park

Mestský športový klub mládeže

Mestský športový klub mládeže Trebišov

Mestský úrad

Miestne dane a poplatky

N

Nájomné byty

Nížinný vodný hrad Parič

O

Občianska inzercia

Oddelenia

Oddelenie finančné

Oddelenie organizačné

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie školstva

Oddelenie výstavby a majetku

Ostatné dokumenty

Otázky a odpovede

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - poslanci

Oznámenia o výsledku vybavenia petícii

Oznamy

Oznamy o úmrtiach

P

Pavlínsky kláštor

Plány kontrolnej činnosti

Podnety poslancov

Poskytovanie informácií

Poslanci

Právne predpisy

Prednosta

Primátor

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 - 2023

Program odpadového hospodárstva mesta Trebišov na roky 2011 - 2015

Program odpadového hospodárstva mesta Trebišov na roky 2016 - 2020

R

Rady a informácie

Rímskokatolícky kostol Návštevy Panny Márie

Románsky kostol Sv. Ducha

Rozdelenie sektorov

Rozpočet

Rôzne

S

Senior karta

Sociálne veci

Správy z kontrolnej činnosti

Stavebný úrad

Strategické dokumenty

Strediská

Stredisko služieb mestu

Symboly

Š

Školstvo

Školy a školské zariadenia

Štatút

T

Technické služby mesta Trebišov

Tlačivá

Trvalý a prechodný pobyt

Ú

Úradná tabuľa

Úvod

Územný plán

U

Uznesenia

V

Verejné obstarávanie

Vojnový cintorín

Všeobecne záväzné nariadenia

Vybavenie úradných záležitostí

Z

Základné údaje

Zasadnutia komisií

Zasadnutia mestskej rady

Zasadnutia zastupiteľstva

Zástupca primátora

Zberný dvor

Zmluvy, faktúry, objednávky

Ž

Životné prostredie