Prihlásiť sa

Mestská polícia

Nález uhynutých zvierat

13.04.2018

Dňa  05.04.2018 Mestská polícia v Trebišove prijala oznam o náleze uhynutých niekoľko desiatok psov, ktoré sa mali nachádzať v lokalite za rómskou osadou.

Pri preverení oznamu, v deň jeho podania, sa zistilo, že oznam je pravdivý čiastočne. V danej lokalite sa nenachádzalo niekoľko desiatok psov ako to tvrdila oznamovateľka, ale nájdených bolo presne 9 uhynutých zvierat (kadáverov), z toho išlo o 8 ks psov1 ks mačky. Všetky nájdené kadávery boli v značnom štádiu rozkladu a preto sa nedal určiť čas a ani spôsob úhynu, taktiež ani vlastník - držiteľ zvierat alebo pôvodca živočíšnych vedľajších produktov.  Pravdepodobne išlo o nelegálne pohrebisko, nakoľko lokalita, v ktorej sa našli telá uhnutých zvierat, sa nachádza extraviláne mesta, v blízkosti rómskej osady, na ploche cca 2 ha. Obyvatelia osady majú  nízke hygienické návyky a  nízke právne vedomie, možno sa preto domnievať, že takýmto spôsobom sa zbavili uhynutých zvierat.

Na základe zistených skutočností a pomocou katastrálnych máp sme lokalizovali presné miesto. Zistili sme, že miesto nálezu je v extraviláne mesta Trebišov (tzn. nie na nehnuteľnosti či na verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta).  Následný postup bol v zmysle platnej legislatívy, kde východiskovou legislatívnou normou je zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počas preverovania  neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že v danom prípade  boli naplnené skutkové podstaty trestných činov  týrania alebo  zanedbania starostlivosti o zvieratá porušením ustanovenia § 378, § 378 a)  Zákona 300/2005 Z. z., a vec bola odstúpená  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVaPS) Trebišov, ktorá  po vykonaní kontroly skonštatovala, že vzhľadom na pokročilý rozklad kadáverov nie je možné potvrdiť týranie zvierat.

Dňa  12.04.2018 vykonala RVaPS v súčinnosti s Mestskou políciou sanáciu lokality nálezu pomocou súkromnej firmy Asanácia s.r.o., ktorá je oprávnená nakladať so živočíšnym odpadom.

 

Bc. Jindřich Sosna
zástupca náčelníka MsP Trebišov