Prihlásiť sa

Preventívna činnosť MsP – I. štvrťrok 2018

17.04.2018

V prvom štvrťroku 2018 bolo prioritnou oblasťou prevencie šikanovanie, taktiež stále aktuálna téma drog a závislosti a s ňou spojená trestnoprávna zodpovednosť. Nezabudli sme ani na našich seniorov, pre ktorých MsP Trebišov realizovala prednášku na tému: Kriminálna prevencia pre seniorov.

Mestská polícia v uvedenom období zrealizovala štyri odborné prednášky na tému Šikanovanie a trestno-právna zodpovednosť. Zúčastnilo sa na nej 42 detí - žiakov 9. ročníka ZŠ na Ul. M. R. Štefánika a 125 žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ na Ul. I. Krasku v Trebišove. Konkrétnou témou a cieľom stretnutia bolo „Slušné správanie sa detí a maximálne možná eliminácia rizikového správania.“

Ďalšie štyri prednášky sa týkali tematiky drog a s nimi spojená trestnoprávna zodpovednosť -   Týchto prednášok bolo účastných 63 žiakov Špeciálnej školy internátnej v Trebišove a 79 žiakov  ŠZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Trebišove. Zámerom realizovaných prednášok  bolo zvýšiť informovanosť žiakov a žiačok o možnostiach prevencie pred vytvorením závislosti na drogách, a zároveň poskytnúť informáciu o rizikách spojených s ich užívaním, nevynímajúc trestno-právnu zodpovednosť.

Jedno stretnutie bolo realizované pre 45 školákov zo ZŠ na Ul. I. Krasku v Trebišove, na tému: Trestno-právna zodpovednosť mládeže vo vzťahu k sexuálnemu správaniu.

Dňa 23.03.2018 príslušníci MsP vykonali preventívnu prednášku v Charitnom dome Jozefa Machalu na Paričovskej ul. č. 116. Jej témou bola: Kriminálna prevencia pre seniorov. Užitočné informácie a odporúčania si vypočulo 40 klientov uvedeného domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania.

Pri príležitosti podujatia „Noc s Andersenom“ Zemplínskej knižnice v Trebišove (23.03.2018), počas ktorého deti  nocujú v knižnici, si mohlo 31 detí pozrieť taktiež priestory mestskej polície, a to konkrétne režimové pracovisko Mestského kamerového systému a novovybudovaného Miesta prvého kontaktu, ktoré slúži na realizovanie preventívnych aktivít pre širokú verejnosť. Pri tejto príležitosti ich privítal aj primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý im zároveň v krátkosti predstavil hlavné úlohy svojej pozície a priblížil chod mestského úradu.

Po dobu jedného štvrťroku sa celkovo na prednáškach zúčastnilo 385 žiakov školských inštitúcií a 40 klientov domova sociálnych služieb.

Preventívna činnosť bola realizovaná pod vedením: Bc. Jindřicha Sosnu, zástupcu náčelníka MsP  a  Martiny Gatyášovej, mladšej inšpektorky Mestskej polície Trebišov.