Prihlásiť sa

Prípady z hliadkovej činnosti MsP Trebišov v 24. kalendárnom týždni

21.06.2018

V 24. kalendárnom týždni riešili príslušníci mestskej polície okrem niekoľkých telefonických oznamov na linku 159 aj ústne podania občanov mesta. Opäť išlo najčastejšie o porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta, porušenie pravidiel cestnej premávky a v jeden prípade došlo k priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a verejnému poriadku. Kontrolované boli viac než tri desiatky neprispôsobivých občanov prevažne na sídliskách a okolí obchodných domov, ktorí boli, po upozornení z miesta, vykázaní. Príslušníci MsP sa taktiež podieľali na dodržiavaní verejného poriadku v mestskom parku pri organizovaní Medzinárodného dňa detí VSE, ktorého sa zúčastnilo viac ako 3000 návštevníkov. Podarilo sa stotožniť majiteľov dvoch nájdených horských bicyklov, ktoré si osobne šťastný nálezca prevzal na útvare mestskej polície.

Predvedená osoba

        Dňa 13.06.2018 hliadka Mestskej polície Trebišov zistila priestupok  proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustila Denisa B. z miestnej rómskej osady, tým, že na Kutnohorskej ulici v Trebišove vzbudzovala verejné pohoršenie. Po predvedení osoby na útvar MsP Trebišov bola vec zadokumentovaná a osoba bola, po udelení sankcie, prepustená.

Preventívno-bezpečnostná akcia - parkovanie vozidiel na sídliskách

          Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu sťažností zo strany občanov na arogantné parkovanie vozidiel hlavne na sídliskách,  Mestská polícia v Trebišove vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu. Jej cieľom bolo upozorniť vodičov, ktorí svoje motorové vozidlá parkujú na chodníkoch, kde neostáva voľná šírka 1,5 m a  na verejnej zeleni,  na to, že týmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q, s) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Napriek tomu, že parkovanie je citlivá téma pre vodičov, bude mestská polícia vo svojej pôsobnosti vykonávať opätovnú kontrolu dodržiavania Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a v prípade zistenia porušenia zákona  budú vodiči osobných vozidiel riešení v zmysle § 84 ods. 1) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní. Aj touto cestou chceme požiadať všetkých obyvateľov sídlisk o nutnosť dodržiavania zákona a zároveň aj požiadať o ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky a chodcov zároveň.   Je potrebné si uvedomiť, že nesprávnym parkovaním okrem už spomínaného porušovania Zákona o cestnej premávke sa nevystavuje riziku uloženia sankcie len nezodpovedný vodič, ale vystavujte riziku aj svojich susedov a známych, a to najmä v prípadoch, kedy zaparkované autá na chodníku znemožňujú  prejazd záchranárskych zložiek.