Prihlásiť sa

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU - 110/120 L ZBERNÉ NÁDOBY – RODINNÉ DOMY

Pondelok:

M. R. Štefánika, Poštová, Švermova, I.Krasku, Záhradná, Bitúnková, 29. augusta, Duklianskych hrdinov, Jarková, 8. marca, Budovateľská, Hradišská, Ondavská.

Utorok:

Gorkého, Rybárska, Dobrovoľnícka, J. Jesenského, Kapušanská, Paričovská, Májová, Lesná, Petrovova, Muškátová, Roľníckeho povstania, Ružová, Východná, Západná, Jarná, SNP, Dargovská, Hviezdna, Gagarinova, Slnečná, Stredná.

Streda:

Milhostov, Mlynská, Nižnianska, Repná.

Štvrtok:

T. G. Masaryka, Sládkovičova, Stavebná, Krajná, Slovenská, A. Dubčeka, Čeľovská, Konečná, 17. novembra, Svätoplukova, J. Záborského, J. Kráľa, Kalinčiakova, Puškinova, Šafárikova, Čsl. armády.

Piatok:

Varichovská, Moyzesova, Palárikova, Parková, Kvetná, Športová, Radová, Krátka, Hollého, Lúčna, Košická, Agátová, Drehňovská, Orgovánová, Kukučínova, Ternavská, Rastislavova, L. Svobodu, Pribinova, Sadovská.

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU - 1100 L ZBERNÉ NÁDOBY – BYTOVÉ DOMY

Pondelok – Streda – Piatok - Sobota


HARMONOGRAM ZBERU VYTRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU – PAPIER, PLAST, SKLO - BYTOVÉ DOMY:

Vytriedené zložky komunálneho odpadu: papier, plast a sklo sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, určených na separovaný odpad a umiestnených v kontajnerových stojiskách na jednotlivých sídliskách mesta. Vývoz týchto kontajnerov sa realizuje podľa potreby.


HARMONOGRAM ZBERU VYTRIEDENÝCH  ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU - PAPIER, PLAST, SKLO,  KOV a  ELEKTROODPAD - RODINNÉ DOMY:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto alebo obec povinné zabezpečiť separáciu odpadových komodít vznikajúcich v domácnostiach pri tvorbe komunálneho odpadu.

Na základe toho bol vypracovaný zberový kalendár na vývoz separovaných komodít - PAPIER, SKLO, PLAST, KOV, TETRAPAKY a ELEKTROODPAD z rodinných domov v meste Trebišov.

Vývoz separovanej komodity PAPIER a SKLO sa bude uskutočňovať v poslednom týždni daného mesiaca - stále štvrtok.

Vývoz separovanej komodity PLAST, KOV a TETRAPAKY sa bude uskutočňovať v prvom a predposlednom týždni daného mesiaca - stále štvrtok.

Vývoz separovanej komodity ELEKTROODPAD sa bude uskutočňovať v mesiacoch marec, jún, september a december, v prvom týždni daného mesiaca – stále štvrtok.

Technické služby mesta Trebišov žiadajú občanov mesta, aby svoj separovaný odpad vyložili pred rodinný dom do 7.00 hod.!

Prílohy: