Prihlásiť sa

Zberný dvor

Prevádzkovateľ zberného dvora:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, Trebišov

Prevádzkový čas:

Apríl – Máj                                                     

Pondelok – Piatok: 8.00 – 18:00 hod. 

Sobota: 8.00 – 18:00 hod.

Jún – August

Pondelok – Piatok: 08.00 – 18:00 hod.

Sobota: 8.00 – 20:00 hod.

September- Október

Pondelok – Piatok: 8.00 – 18:00 hod. 

Sobota: 8.00 – 18:00 hod. 

November- Marec

Pondelok – Piatok: 8.00 – 16:00 hod. 

Sobota: 8.00 – 12:00 hod. 

Zberný dvor slúži fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Trebišov alebo s prechodným pobytom alebo fyzickým osobám, ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť ale s vydaným rozhodnutím mesta s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny kalendárny rok.

Obyvatelia mesta Trebišov majú možnosť bezplatne odovzdať na zbernom dvore tieto odpady:

 • Papier – bez znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Plasty – bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • PET fľaše (zošliapnuté, stlačené, bez uzáverov) vo fóliových vreciach
 • Kovové obaly - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Sklo – neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu
 • Viacvrstvové obaly (tetrapack) – vypláchnuté vodou, (zošliapnuté, stlačené, bez uzáverov)
 • Objemný odpad – rozobraný na základné časti
 • Jedlé oleje a tuky z domácností – bez zvyškov potravín, v uzatvorenej nádobe
 • Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad – tráva a konáre
 • Elektroodpad (televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie ......)
 • Farby, chemikálie, obaly z farieb a chemikálií – všetky uvedené látky sa musia nachádzať v originálnych obaloch so zreteľným označením ich názvu

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať na zbernom dvore:

 • Azbest (prípadné informácie na Mestskom úrade v Trebišove alebo na OÚ v Trebišove, odbor starostlivosti o ŽP)
 • Pneumatiky – možnosť odovzdať u distribútorov pneumatík bezodplatne
 • Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky – možnosť odovzdať v lekárni

Odpad, ktorého odovzdanie je spoplatnené podľa aktuálne platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady:

 • Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín (zmes betónu, tehál, kameniva, obkladačiek, dlaždíc keramiky bez papierových, plastových, sklenených obalov) 

Technické služby mesta Trebišov evidujú druh a pôvodcu odpadov na základe dokladu totožnosti (OP).

Právnické osoby môžu odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa ukladať na povolené (riadené) skládky v rámci okresu Trebišov za úhradu.

Na zberný dvor je prísny zákaz dovážať a uskladňovať komunálny odpad z domácnosti!

Kontaktné údaje:

Mgr. Marek Horovský, tel.:  0905 611 931, e-mail: ts-horovsky@trebisov.sk