Prihlásiť sa

Komisie MsZ v Trebišove

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:

 • tajomník komisie je pracovníkom MsÚ, ktorého menuje primátor mesta (nemá hlasovacie právo),
 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

V aktuálnom volebnom období sú zriadené tieto komisie MsZ v Trebišove:

 • Komisia finančná
 • Komisia výstavby a majetku
 • Komisia sociálna
 • Komisia bytová
 • Komisia školstva, kultúry a športu
 • Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisia pre časť mesta Milhostov