Prihlásiť sa

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:

  • MVDr. Ivan Hrdlík

Členovia komisie z radov poslancov:

  • Ing. Jaroslav Soták
  • Ing. Dušan Biž
  • Koloman Demeter
  • Mgr. Viera Mokáňová
  • František Tomko
  • Mgr. Roman Ostrožovič

Pôsobnosť komisie:

Náplň práce a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len komisia) preberá a uschováva oznámenia od verejných funkcionárov:

  • preberá a uschováva potvrdenia o podaní daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok
  • je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti o úpl­nosti alebo pravdivosti oznámenia
  • je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitého predpisu v prípade nedosta­točného vysvetlenia k oznámeniu
  • musí dostať oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa oso­bitého predpisu
  • je povinná poskytnúť informácie o oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prí­stupe k informáciám. To sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti. Nezverej­ňujú sa ani údaje o majetkových pome­roch verejného funkcio­nára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré ve­rejný funkcionár vlastní alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch, ako je vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota pre­sahuje 35-násobok minimálnej mzdy alebo existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
  • môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 až 3, čl. 8, ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný a výnimka musí byť odô­vodnená
  • spolupracuje s preventivárom mesta pri vydávaní rozhodnutí primátorom mesta o spôsobilosti prevádzky v zmysle vyhlášok o požiarnej prevencií prešetruje sťažnosti na poslancov MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra.

Pôsobnosť komisie:

Náplň práce a úlohy komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len komisia) preberá a uschováva oznámenia od verejných funkcionárov:

  • preberá a uschováva potvrdenia o podaní daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok
  • je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti o úpl­nosti alebo pravdivosti oznámenia
  • je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitého predpisu v prípade nedosta­točného vysvetlenia k oznámeniu
  • musí dostať oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa oso­bitého predpisu
  • je povinná poskytnúť informácie o oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prí­stupe k informáciám. To sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti. Nezverej­ňujú sa ani údaje o majetkových pome­roch verejného funkcio­nára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré ve­rejný funkcionár vlastní alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch, ako je vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota pre­sahuje 35-násobok minimálnej mzdy alebo existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
  • môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 až 3, čl. 8, ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný a výnimka musí byť odô­vodnená
  • spolupracuje s preventivárom mesta pri vydávaní rozhodnutí primátorom mesta o spôsobilosti prevádzky v zmysle vyhlášok o požiarnej prevencií prešetruje sťažnosti na poslancov MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra.