Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
359/2021 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 14.06.2021
358/2021 Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období 14.06.2021
357/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly 14.06.2021
356/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 14.06.2021
355/2021 Vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov 14.06.2021
354/2021 Odvolanie a vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov 14.06.2021
353/2021 Vyjadrenie k správnej žalobe sp. zn. 6S/24/2018 (uznesenie č. 92/2015) 14.06.2021
352/2021 Doplnenie lokalít do obstarania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov 14.06.2021
351/2021 Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien (METALPORT, s.r.o.) 14.06.2021
350/2021 Prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (TK JUNIOR TV) 14.06.2021
349/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Milan Matovič a Eva Matovičová) 14.06.2021
348/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ladislav Demeter a Mária Demeterová) 14.06.2021
347/2021 Zámer mesta Trebišov podieľať sa na založení občianskeho združenia ONDAVSKÉ CYKLOTRASY 14.06.2021
346/2021 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2020 14.06.2021
345/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021 14.06.2021
344/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov 14.06.2021
343/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 14.06.2021
342/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 14.06.2021
341/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 14.06.2021
340/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 14.06.2021
339/2021 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 26.04.2021
338/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly 26.04.2021
337/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 26.04.2021
336/2021 Vstup mesta Trebišov do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 26.04.2021
335/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 26.04.2021
334/2021 Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov 26.04.2021
333/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o spádových materských školách 26.04.2021
332/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 26.04.2021
331/2021 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (CLIMAINFO) – Clima even for the Roma 26.04.2021
330/2021 MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie 26.04.2021