Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov
63/2023 Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 48/2023
62/2023 Projektová dokumentácia – Úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov
61/2023 Komplexná projektová dokumentácia na vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov
60/2023 Projektová dokumentácia – Základná škola na Jesennej ulici, Trebišov
59/2023 Projektová dokumentácia – Komunitné centrum na Záhradnej ulici, Trebišov
58/2023 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 56/2023
57/2023 Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2023
56/2023 Predprojektová príprava investičných akcií v meste Trebišov podporená iniciatívou Catching-Up Regions
55/2023 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
54/2023 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Revitalizácia športového areálu Slavoj"
53/2023 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov v roku 2021
52/2023 Informatívna správa o priebehu výstavby Kompostárne v Trebišove
51/2023 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove
50/2023 Zoznam pamätihodností mesta Trebišov
49/2023 Voľba prísediacich Okresného súdu Trebišov na funkčné obdobie 2023 – 2026
48/2023 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trebišov
47/2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)
46/2023 Zriadenie vecného bremena (Východoslovenská distribučná, a.s.)
45/2023 Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (GREEN SIDE TV s.r.o.)
44/2023 Odvolanie a schválenie zástupcov mesta Trebišov v dozornej rade Bytového podniku Trebišov, s.r.o.
43/2023 Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta Trebišov
42/2023 Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných primátorom
41/2023 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov
40/2023 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
39/2023 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
38/2023 Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej
37/2023 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej
36/2023 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
35/2022 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov na 1. polrok 2023
34/2022 Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2021