Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
112/2019 Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (Okresný úrad) 27.08.2019
111/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 27.08.2019
110/2019 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 17.06.2019
109/2019 Správa o výsledku kontroly stavu a hospodárenia v lesoch vo vlastníctve Mesta Trebišov 17.06.2019
108/2019 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 17.06.2019
107/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trebišov 17.06.2019
106/2019 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 17.06.2019
105/2019 Zmena v komisii mestského zastupiteľstva 17.06.2019
104/2019 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie medzi mestom Trebišov a obcou Kazimír 17.06.2019
103/2019 Dodatky k Nájomným zmluvám 17.06.2019
102/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ing. Ján Vargaeštók) 17.06.2019
101/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Nguyen Huu Tuan) 17.06.2019
100/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MUDr. Jaroslav Dura a MUDr. Eva Durová) 17.06.2019
99/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Marián Ďurišin) 17.06.2019
98/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mária Beláková) 17.06.2019
97/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Daniel Čeľovský a Anna Čeľovská) 17.06.2019
96/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ružena Baranová) 17.06.2019
95/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Jozef Míček a Zuzana Míčková) 17.06.2019
94/2019 Žiadosť o úverový produkt – dlhodobý investičný úver 17.06.2019
93/2019 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2019 17.06.2019
92/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2019 17.06.2019
91/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019 17.06.2019
90/2019 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2018 17.06.2019
89/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov 17.06.2019
88/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 17.06.2019
87/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 17.06.2019
86/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 17.06.2019
85/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 17.06.2019
84/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 17.06.2019
83/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 17.06.2019