Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
139/2019 Udelenie Ceny mesta Trebišov 28.10.2019
138/2019 Plán obnovy pre verejné vodovody a verejné kanalizácie na obdobie 2014-2024 28.10.2019
137/2019 Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (pozemok na Ulici T. G. Masaryka) 28.10.2019
136/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 28.10.2019
135/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 28.10.2019
134/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 28.10.2019
133/2019 Správa o výsledku kontroly nakladania s odpadom v rómskej osade Trebišov 16.09.2019
132/2019 Správa o výsledku kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za daň z nehnuteľností v meste Trebišov 16.09.2019
131/2019 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 16.09.2019
130/2019 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Trebišov 16.09.2019
129/2019 Elektronabíjacia stanica v meste Trebišov 16.09.2019
128/2019 Budúci prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu občianske združenie Hokejbalový klub Adler Trebišov 16.09.2019
127/2019 Zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra C KN, parcelné číslo 3966/1, v katastrálnom území Trebišov a predaj časti pozemku registra C KN, parcelné číslo 3966/1 16.09.2019
126/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mgr. Erika Bojtiová) 16.09.2019
125/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta (okresný úrad) 16.09.2019
124/2019 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 16.09.2019
123/2019 Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania 16.09.2019
122/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 9/2019 16.09.2019
121/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2019 16.09.2019
120/2019 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 7/2019 16.09.2019
119/2019 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 Programového rozpočtu Mesta Trebišov 16.09.2019
118/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 16.09.2019
117/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 16.09.2019
116/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 16.09.2019
115/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 16.09.2019
114/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 16.09.2019
113/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 16.09.2019
112/2019 Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (Okresný úrad) 27.08.2019
111/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 27.08.2019
110/2019 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 17.06.2019