Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
339/2021 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 26.04.2021
338/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly 26.04.2021
337/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 26.04.2021
336/2021 Vstup mesta Trebišov do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 26.04.2021
335/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 26.04.2021
334/2021 Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov 26.04.2021
333/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o spádových materských školách 26.04.2021
332/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 26.04.2021
331/2021 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (CLIMAINFO) – Clima even for the Roma 26.04.2021
330/2021 MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie 26.04.2021
329/2021 Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta Trebišov 26.04.2021
328/2021 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 26.04.2021
327/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.) 26.04.2021
326/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Gejza Zurko a Kristína Zurková) 26.04.2021
325/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (E-MAX INTERNET & IT s.r.o.) 26.04.2021
324/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2021 26.04.2021
323/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020 26.04.2021
322/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2020 26.04.2021
321/2021 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2020 26.04.2021
320/2021 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2020 26.04.2021
319/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 26.04.2021
318/2021 Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej 26.04.2021
317/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 26.04.2021
316/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 26.04.2021
315/2021 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove 15.02.2021
314/2021 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 15.02.2021
313/2021 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole M. R. Štefánika 910/52, Trebišov za rok 2019 15.02.2021
312/2021 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Rekonštrukcia miestnych komunikácii" 15.02.2021
311/2021 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu športových klubov a športových aktivít v roku 2019 15.02.2021
310/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly 15.02.2021