Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
262/2020 Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020 19.10.2020
261/2020 Návratná finančná výpomoc 19.10.2020
260/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam“ 19.10.2020
259/2020 Správa o výsledku hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Mestskom kultúrnom stredisku Trebišov 21.09.2019
258/2020 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole Komenského 1962/8, Trebišov za rok 2019 21.09.2019
257/2020 Správa o výsledku kontroly výrubov drevín 21.09.2019
256/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 21.09.2019
255/2020 Návrh na udelenie Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja 21.09.2019
254/2020 Udelenie Ceny mesta Trebišov 21.09.2019
253/2020 Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 21.09.2019
252/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 21.09.2019
251/2020 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 21.09.2019
250/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov 21.09.2019
249/2020 Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Trebišov 21.09.2019
248/2020 Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove 21.09.2019
247/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.) 21.09.2019
246/2020 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu Občianske združenie „Smeč" 21.09.2019
245/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišov – Milhostov kanalizácia) 21.09.2019
244/2020 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 21.09.2019
243/2020 Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020 21.09.2019
242/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 21.09.2019
241/2020 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 Programového rozpočtu mesta Trebišov 21.09.2019
240/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov 21.09.2019
239/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 21.09.2019
238/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 21.09.2019
237/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 21.09.2019
236/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 21.09.2019
235/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 21.09.2019
234/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 21.09.2019
233/2020 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 15.06.2020