Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
510/2022 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 20.06.2022
509/2022 Projektová dokumentácia – Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov 20.06.2022
508/2022 Vstup do iniciatívy Catching-up Regions IV (CURI IV) 20.06.2022
507/2022 Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2023 20.06.2022
506/2022 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 20.06.2022
505/2022 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Centre voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov 20.06.2022
504/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove 20.06.2022
503/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby kruhových križovatiek ulíc ČSA/Komenského a SNP/Vrátna/Nemocničná 20.06.2022
502/2022 Rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 - 2026 20.06.2022
501/2022 Volebné obvody a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026 20.06.2022
500/2022 Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní mestských nájomných bytov 20.06.2022
499/2022 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 20.06.2022
498/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Monika Rauová) 20.06.2022
497/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Michal Krivý a Eva Krivá) 20.06.2022
496/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Ladislav Kováč PhD. a Ing. Katarína Kováčová) 20.06.2022
495/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (PaedDr. Antónia Greškovičová) 20.06.2022
494/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Anna Girmanová) 20.06.2022
493/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Svetlana Dulová) 20.06.2022
492/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Mária Piecková) 20.06.2022
491/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ing. Juraj Piecka) 20.06.2022
490/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Bc. Martina Capiková) 20.06.2022
489/2022 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu 20.06.2022
488/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (MVDr. Jozef Ciberej) 20.06.2022
487/2022 Nájomná zmluva (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) 20.06.2022
486/2022 Prijatie daru (ABG Trebišov, s.r.o.) 20.06.2022
485/2022 Prijatie daru (GREEN SIDE TV, s.r.o.) 20.06.2022
484/2022 Nadobudnutie majetku (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 20.06.2022
483/2022 Použitie prostriedkov rezervného fondu – zriadenie pivničných kóji dofinancovanie 20.06.2022
482/2022 Žiadosť o úverový produkt – dlhodobý investičný úver 20.06.2022
481/2022 Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver 20.06.2022