Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
286/2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 14.12.2020
285/2020 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu iných ako športových účelov v roku 2019 14.12.2020
284/2020 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov a Mestskom útulku Trebišov 14.12.2020
283/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 14.12.2020
282/2020 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021 14.12.2020
281/2020 Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v Trebišove 14.12.2020
280/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy 14.12.2020
279/2020 Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia 2016 - 2018 (2025) 14.12.2020
278/2020 Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov 14.12.2020
277/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach 14.12.2020
276/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 14.12.2020
275/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.12.2020
274/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 14.12.2020
273/2020 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 14.12.2020
272/2020 Dotácie pre športové kluby na rok 2021 14.12.2020
271/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 14.12.2020
270/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 14.12.2020
269/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 14.12.2020
268/2020 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 14.12.2020
267/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 14.12.2020
266/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 14.12.2020
265/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 14.12.2020
264/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 14.12.2020
263/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 14.12.2020
262/2020 Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020 19.10.2020
261/2020 Návratná finančná výpomoc 19.10.2020
260/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam“ 19.10.2020
259/2020 Správa o výsledku hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Mestskom kultúrnom stredisku Trebišov 21.09.2020
258/2020 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole Komenského 1962/8, Trebišov za rok 2019 21.09.2020
257/2020 Správa o výsledku kontroly výrubov drevín 21.09.2020