Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
429/2021 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 13.12.2021
428/2021 Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 13.12.2021
427/2021 Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 13.12.2021
426/2021 Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2020 13.12.2021
425/2021 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytových domov na sídlisku Juh 13.12.2021
424/2021 Informatívna správa o stavbách „Kruhová križovatka ulíc M. R. Štefánika, J. Kostru“, „Sídlisko Juh – spevnené plochy a parkoviská“, „Kutnohorská ulica – parkovisko a stavebné úpravy, vodozádržné opatrenia“ 13.12.2021
423/2021 Informatívna správa o postupe prác na stavbe „Rekonštrukcia mestskej športovej haly“ 13.12.2021
422/2021 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 13.12.2021
421/2021 Voľba člena Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva v Trebišove 13.12.2021
420/2021 Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy 13.12.2021
419/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 13.12.2021
418/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 13.12.2021
417/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2021
416/2021 Vodozádržné opatrenia v Trebišove – Kutnohorská 13.12.2021
415/2021 Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa 13.12.2021
414/2021 Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS Trebišov v súvislosti s pandémiou COVID-19 13.12.2021
413/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 13.12.2021
412/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Kruhová križovatka Čsl. armády, Komenského (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 13.12.2021
411/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Kruhová križovatka Vrátna, SNP, Nemocničná (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 13.12.2021
410/2021 Postúpenie práv a povinností stavebníka 13.12.2021
409/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Peter Ondovčík a Ing. Anna Ondovčíková) 13.12.2021
408/2021 Prevod nehnuteľného majetku (M.G.M. EXPRESS, s.r.o.) 13.12.2021
407/2021 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 13.12.2021
406/2021 Použitie prostriedkov rezervného fondu – transfer TS 13.12.2021
405/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 5/2021 13.12.2021
404/2021 Postúpenie práv a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí dotácie 13.12.2021
403/2021 Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2022 13.12.2021
402/2021 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 13.12.2021
401/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o poskytovaní dotácií 13.12.2021
400/2021 Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu 2018 – 2022 13.12.2021