Prihlásiť sa

Uznesenie MsZ č. 215/2020

Zasadnutie:
13. zasadnutie zo dňa 25.5.2020
Bod č. 27:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020

Uznesenie č. 215/2020