Prihlásiť sa

Uznesenie MsZ č. 232/2020

Zasadnutie:
14. zasadnutie zo dňa 15.6.2020
Bod č. 18:
Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v roku 2018

Uznesenie č. 232/2020