Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
229/2020 Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v Trebišove 15.06.2020
228/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Košický samosprávny kraj) 15.06.2020
227/2020 Zriadenie vecného bremena (NÁBYTOK MATO s.r.o., Alena Dufalová) 15.06.2020
226/2020 Prevod nehnuteľného majetku a zriadenie vecného bremena (Hometown Developement s.r.o.) 15.06.2020
225/2020 Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (Trebišov – Milhostov kanalizácia) 15.06.2020
224/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 15.06.2020
223/2020 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2019 15.06.2020
222/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov 15.06.2020
221/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 15.06.2020
220/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 15.06.2020
219/2020 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 25.05.2020
218/2020 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej ulici v Trebišove 25.05.2020
217/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 25.05.2020
216/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 25.05.2020
215/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 25.05.2020
214/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií 25.05.2020
213/2020 Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.) 25.05.2020
212/2020 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 25.05.2020
211/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišovská energetická, s.r.o.) 25.05.2020
210/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Milan Eškut) 25.05.2020
209/2020 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ján Varga) 25.05.2020
208/2020 Nadobudnutie nehnuteľného majetku (Macko Rastislav) 25.05.2020
207/2020 Predĺženie platnosti kontokorentného úveru 25.05.2020
206/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 25.05.2020
205/2020 Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020 25.05.2020
204/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2020 25.05.2020
203/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2020 25.05.2020
202/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 14/2019 25.05.2020
201/2020 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 12/2019 25.05.2020
200/2020 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2019 25.05.2020