Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
199/2020 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2019 25.05.2020
198/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie školstva, kultúry a športu a hlasovanie „per rollam" 25.05.2020
197/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 25.05.2020
196/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie sociálnej a hlasovanie „per rollam" 25.05.2020
195/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie výstavby a majetku a hlasovanie „per rollam" 25.05.2020
194/2020 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam" 25.05.2020
193/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 27.02.2020
192/2020 Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 174/2020 zo dňa 04.02.2020 27.02.2020
191/2020 Banková záruka k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie výstavby bytového domu 2x39 b. j. – C, D 27.02.2020
190/2020 Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 27.02.2020
189/2020 Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 172/2020 zo dňa 04.02.2020 27.02.2020
188/2020 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 17.02.2020
187/2020 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Zimný štadión Trebišov – dobudovanie šatní – 1. etapa 17.02.2020
186/2020 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole Ul. Pribinova 34, Trebišov za rok 2018 17.02.2020
185/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 17.02.2020
184/2020 Patrónka Zemplína – podpora regionálneho názvu 17.02.2020
183/2020 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 17.02.2020
182/2020 Dotácie na podporu iných ako športových účelov 17.02.2020
181/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 17.02.2020
180/2020 Protokol o výsledku kontroly Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne 04.02.2020
179/2020 Schválenie zástupcu mesta Trebišov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 04.02.2020
178/2020 Schválenie konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 04.02.2020
177/2020 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove 04.02.2020
176/2020 Dotácia pre mesto Prešov za účelom poskytnutia pomoci ľuďom dotknutých tragédiou 04.02.2020
175/2020 Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania 04.02.2020
174/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu 04.02.2020
173/2020 Banková záruka k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie výstavby bytového domu 2x39 b. j. – C, D 04.02.2020
172/2020 Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 04.02.2020
171/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 04.02.2020
170/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 04.02.2020