Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov
483/2022 Použitie prostriedkov rezervného fondu – zriadenie pivničných kóji dofinancovanie
482/2022 Žiadosť o úverový produkt – dlhodobý investičný úver
481/2022 Žiadosť o úverový produkt – kontokorentný úver
480/2022 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2021
479/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
478/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
477/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
476/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
475/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby kruhových križovatiek ulíc ČSA/Komenského a SNP/Vrátna/Nemocničná
474/2022 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytových domov na sídlisku JUH
473/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
472/2022 Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
471/2022 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021
470/2022 Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
469/2022 Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
468/2022 Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu“
467/2022 Nadobudnutie nehnuteľného majetku (BAMARA s.r.o.)
466/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Ul. Berehovská (Východoslovenská distribučná, a.s.)
465/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – sídlisko JUH (Východoslovenská distribučná, a.s.)
464/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Nadežda Mecgerová)
463/2022 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Bc. Vladimír Kočiš a Anna Kočišová)
462/2022 Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta Trebišov
461/2022 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
460/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022
459/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021
458/2022 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2021
457/2022 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2021
456/2022 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2021
455/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
454/2022 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku