Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
169/2019 Plán zamerania kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 09.12.2019
168/2019 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov na podporu iných ako športových účelov v roku 2018 09.12.2019
167/2019 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov na podporu športových klubov a športových aktivít v roku 2018 09.12.2019
166/2019 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 09.12.2019
165/2019 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020 09.12.2019
164/2019 Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 09.12.2019
163/2019 Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2023 09.12.2019
162/2019 Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov 09.12.2019
161/2019 Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Trebišov 09.12.2019
160/2019 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 143/2015 o určení školských obvodov 09.12.2019
159/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 09.12.2019
158/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach 09.12.2019
157/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 09.12.2019
156/2019 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu občianske združenie Hokejbalový klub ADLER Trebišov 09.12.2019
155/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mgr. Dušan Kobeľa) 09.12.2019
154/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ján Čačko a Erika Čačková) 09.12.2019
153/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Andrej Veľk a Mária Veľková) 09.12.2019
152/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného (Ing. Peter Duč a MUDr. Gabriela Dučová) 09.12.2019
151/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Valentína Demeterová) 09.12.2019
150/2019 Prevod nehnuteľného majetku mesta (pozemok na Ulici T. G. Masaryka) 09.12.2019
149/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VVS, a. s.) 09.12.2019
148/2019 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 09.12.2019
147/2019 Dotácie pre športové kluby na rok 2020 09.12.2019
146/2019 Použitie prostriedkov rezervného fondu 09.12.2019
145/2019 Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 09.12.2019
144/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 09.12.2019
143/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 09.12.2019
142/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej 09.12.2019
141/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku 09.12.2019
140/2019 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej 09.12.2019