Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov Dátum
32/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK 30.03.2011
31/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 30.03.2011
30/2011 Návrh časového plánu a obsahového zamerania zasadnutí samosprávnych orgánov mesta Trebišov na I. polrok 2011 23.02.2011
29/2011 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trebišov, podľa zákona 583/2004 a VZN č. 69/2004 v roku 2010, právnickým osobám schválených MsZ 23.02.2011
28/2011 Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2010 23.02.2011
27/2011 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 23.02.2011
26/2011 Zriadenie vecného bremena 23.02.2011
25/2011 Zriadenie vecného bremena 23.02.2011
24/2011 Návrh Cenového výmeru č. 1/2011, ktorým mesto Trebišov určuje maximálne ceny tovarov a služieb vo funkčnej klasifikácii produkcie ­ mestská pravidelná cestná doprava osôb 23.02.2011
23/2011 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Trebišov č. 97/2009 zo dňa 28. 10. 2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, na činnosť ŠKD a CVČ na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) 23.02.2011
22/2011 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Trebišov č. 85/2008, ktorým sa stanovuje výška nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov na území mesta Trebišov 23.02.2011
21/2011 Žiadosť bývalého primátora mesta Trebišov MVDr. Vladimíra Anďala, CSc., o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 23.02.2011
20/2011 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v meste 23.02.2011
19/2011 Návrh na odvolanie a voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov a z radov občanov 23.02.2011
18/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej 23.02.2011
17/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej 23.02.2011
16/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu 23.02.2011
15/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK 23.02.2011
14/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku 23.02.2011
13/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva a vzdelávania 23.02.2011
12/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie obchodu, podnikania, správy mestských podnikov a cestovného ruchu 23.02.2011
11/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 23.02.2011
10/2011 Zámer navrhovateľa ROKOSAN, s. r. o. so sídlom v Sečovciach k navrhovanej činnosti Zariadenie na zhodnocovanie odpadov ­ výroba kvapalného organického hnojiva z peria hydiny v Priemyselnom parku Trebišov 25.01.2011
9/2011 Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove 25.01.2011
8/2011 Určenie a voľba sobášiacich 11.01.2011
7/2011 Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 95/2010 zo dňa 25. 08. 2010 11.01.2011
6/2011 Návrh na zriadenie Výboru mestskej časti Milhostov 11.01.2011
5/2011 Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 11.01.2011
4/2011 Voľba členov mestskej rady 11.01.2011
3/2011 Návrh na zriadenie mestskej rady 11.01.2011