Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov
142/2011 Rôzne ­ Návrh na výkon správy majetku mesta pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s, Košice Ul. Komenského č. 50, 042 48 Košice, závod Trebišov. Ul. Komenského č. 1872, 075 01 Trebišov
141/2011 Dohoda o urovnaní medzi Mestom Trebišov, HOUSES s.r.o. Bratislava a SPV Finance II, s.r.o. Bratislava (kauza LANOS)
140/2011 Návrh na vydanie stanoviska
139/2011 Prerokovanie podnetov riešených okresnou prokuratúrou
138/2011 Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
137/2011 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trebišov na roky 2011 ­ 2014
136/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
135/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
134/2011 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 90/2008 o miestnych daniach na území mesta Trebišov
133/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
132/2011 Zrušenie Štatútu Mestskej polície Trebišov
131/2011 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov
130/2011 Zverenie majetku mesta Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, závod Trebišov (vodovod, kanalizácia IBV pri zimnom štadióne)
129/2011 Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta (pozemky ­ pri IBV JUH)
128/2011 Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta (IBV pri zimnom štadióne)
127/2011 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta (odpredaj pozemkov na IBV pri zimnom štadióne)
126/2011 Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta (NS Berehovo ­ západ)
125/2011 Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta (NS Berehovo ­ východ)
124/2011 Prevod správy majetku mesta Trebišov č. 4/2011 v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov, čl. 4 nakladanie s majetkom mesta (IBV pri zimnom štadióne komunikácie, verejné osvetlenie ­ na Technické služby Trebišov)
123/2011 Prevod správy majetku mesta Trebišov č. 3/2011 v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov, čl. 4 nakladanie s majetkom mesta (technické zhodnotenie budovy ­ ZŠ Komenského)
122/2011 Informatívna správa o realizácii protipovodňových opatrení na území mesta
121/2011 Smernica pre výkon údržby miestnych komunikácii na zimné obdobie roku 2011/2012
120/2011 Správa o výsledku následných finančných kontrol dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách príspevkových organizácií Mesta Trebišov
119/2011 Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2011
118/2011 Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2011
117/2011 Polročná monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Trebišov za obdobie od 01. 01. 2011 do 30. 06. 2011
116/2011 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor Trebišov“
115/2011 Prerokovanie ďalšieho postupu mesta vo veci súdneho sporu o náhradu škody ukončeného rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 25. 5. 2011 sp. zn. 5Co/140/2008-884 (kauza LANOS ­ parkoviská)
114/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
113/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku