Prihlásiť sa

Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov
46/2011 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o Trhovom poriadku trhoviska na Ulici Kutnohorskej, príležitostných trhoch a ambulantnom predaji
45/2011 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Trebišov
44/2011 Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k VZN Mesta Trebišov č. 84/2008 zo dňa 30. 04. 2008 Prevádzkový poriadok pohrebiska ­ Cintorínsky poriadok mesta Trebišov
43/2011 Návrh na schválenie Cenníka poskytovaných služieb v športových zariadeniach mesta a za stanovený okruh pracovných činností Technických služieb
42/2011 Návrh na schválenie výšky nájomného „TREBIŠOV ­ Nájomné byty v radovej zástavbe s nižším štandardom ­ 14 RD“
41/2011 Žiadosť o úverový produkt ­ krátkodobý úver (superlinka)
40/2011 Návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013
39/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
38/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku
37/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej
36/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej
35/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu
34/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva a vzdelávania
33/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie obchodu, podnikania, správy mestských podnikov a cestovného ruchu
32/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK
31/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
30/2011 Návrh časového plánu a obsahového zamerania zasadnutí samosprávnych orgánov mesta Trebišov na I. polrok 2011
29/2011 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trebišov, podľa zákona 583/2004 a VZN č. 69/2004 v roku 2010, právnickým osobám schválených MsZ
28/2011 Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2010
27/2011 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010
26/2011 Zriadenie vecného bremena
25/2011 Zriadenie vecného bremena
24/2011 Návrh Cenového výmeru č. 1/2011, ktorým mesto Trebišov určuje maximálne ceny tovarov a služieb vo funkčnej klasifikácii produkcie ­ mestská pravidelná cestná doprava osôb
23/2011 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Trebišov č. 97/2009 zo dňa 28. 10. 2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, na činnosť ŠKD a CVČ na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
22/2011 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Trebišov č. 85/2008, ktorým sa stanovuje výška nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov na území mesta Trebišov
21/2011 Žiadosť bývalého primátora mesta Trebišov MVDr. Vladimíra Anďala, CSc., o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010
20/2011 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v meste
19/2011 Návrh na odvolanie a voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov a z radov občanov
18/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej
17/2011 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej