Prihlásiť sa

17. zasadnutie MsZ zo dňa 14.12.2020

Dátum konania: 14.12.2020 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia materiál
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
10 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
11 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 materiál
12 Použitie prostriedkov rezervného fondu materiál
13 Použitie prostriedkov rezervného fondu materiál
14 Použitie prostriedkov rezervného fondu materiál
15 Dotácie pre športové kluby na rok 2021 materiál
16 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami materiál
17 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 materiál
18 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady materiál
19 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi materiál
20 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach materiál
21 Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov materiál
22 Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia 2016 - 2018 (2025) materiál
23 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy materiál
24 Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v Trebišove materiál
25 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021 materiál
26 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
27 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov a Mestskom útulku Trebišov materiál
28 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu iných ako športových účelov v roku 2019 materiál
29 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 materiál
30 Rôzne