Prihlásiť sa

17. zasadnutie MsZ zo dňa 14.12.2020

Dátum konania: 14.12.2020 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov
263/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
264/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
265/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej
266/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
267/2020 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
268/2020 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023
269/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
270/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
271/2020 Použitie prostriedkov rezervného fondu
272/2020 Dotácie pre športové kluby na rok 2021
273/2020 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
274/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021
275/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
276/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
277/2020 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach
278/2020 Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
279/2020 Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia 2016 - 2018 (2025)
280/2020 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
281/2020 Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v Trebišove
282/2020 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021
283/2020 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne
284/2020 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov a Mestskom útulku Trebišov
285/2020 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu iných ako športových účelov v roku 2019
286/2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021