Prihlásiť sa

17. zasadnutie MsZ zo dňa 14.12.2020

Dátum konania: 14.12.2020 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov

263/2020

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej

264/2020

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku

265/2020

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej

266/2020

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej

267/2020

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

268/2020

Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023

269/2020

Použitie prostriedkov rezervného fondu

270/2020

Použitie prostriedkov rezervného fondu

271/2020

Použitie prostriedkov rezervného fondu

272/2020

Dotácie pre športové kluby na rok 2021

273/2020

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami

274/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021

275/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

276/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

277/2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach

278/2020

Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov

279/2020

Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia 2016 - 2018 (2025)

280/2020

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy

281/2020

Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v Trebišove

282/2020

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021

283/2020

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

284/2020

Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov a Mestskom útulku Trebišov

285/2020

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu iných ako športových účelov v roku 2019

286/2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021