Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia
6 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam" materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
9 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Juraj Ferčák a Helena Ferčáková) materiál
10 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ján Gojdič a Anna Gojdičová) materiál
11 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Anton Boršč a Valéria Borščová) materiál
12 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Marián Barilič a Ingrid Bariličová) materiál
13 Prenájom nehnuteľného majetku (POWER DEVELOPMENT s.r.o.) materiál
14 Prenájom nehnuteľného majetku (Orange Slovensko, a.s.) materiál
15 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme (Gréckokatolícka eparchia Košice) materiál
16 Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.) materiál
17 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.) materiál
18 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s. v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o.) materiál
19 Prevod nehnuteľného majetku mesta (trafostanica VSD, a.s.) materiál
20 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách materiál
21 Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Trebišov materiál
22 Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov materiál
23 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami materiál
24 Revitalizácia športového areálu Slavoj materiál
25 Vodozádržné opatrenia v Trebišove – Kutnohorská materiál
26 MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie materiál
27 Obstaranie nájomných bytov – Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj a ich financovanie materiál
28 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
29 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly materiál
30 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu športových klubov a športových aktivít v roku 2019 materiál
31 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Rekonštrukcia miestnych komunikácii" materiál
32 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole M. R. Štefánika 910/52, Trebišov za rok 2019 materiál
33 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 materiál
34 Rôzne
35 Záver