Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov
287/2021 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam"
288/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
289/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej
290/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Juraj Ferčák a Helena Ferčáková)
291/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ján Gojdič a Anna Gojdičová)
292/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Anton Boršč a Valéria Borščová)
293/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Marián Barilič a Ingrid Bariličová)
294/2021 Prenájom nehnuteľného majetku (POWER DEVELOPMENT s.r.o.)
295/2021 Prenájom nehnuteľného majetku (Orange Slovensko, a.s.)
296/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme (Gréckokatolícka eparchia Košice)
297/2021 Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.)
298/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.)
299/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s. v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o.)
300/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta (trafostanica VSD, a.s.)
301/2021 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
302/2021 Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Trebišov
303/2021 Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov
304/2021 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
305/2021 Revitalizácia športového areálu Slavoj
306/2021 Vodozádržné opatrenia v Trebišove – Kutnohorská
307/2021 MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie
308/2021 Obstaranie nájomných bytov – Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj a ich financovanie
309/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne
310/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly
311/2021 Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu športových klubov a športových aktivít v roku 2019
312/2021 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Rekonštrukcia miestnych komunikácii"
313/2021 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole M. R. Štefánika 910/52, Trebišov za rok 2019
314/2021 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
315/2021 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove