Prihlásiť sa

18. zasadnutie MsZ zo dňa 15.02.2021

Dátum konania: 15.02.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov

287/2021

Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam"

288/2021

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku

289/2021

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej

290/2021

Prevod nehnuteľného majetku mesta (Juraj Ferčák a Helena Ferčáková)

291/2021

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ján Gojdič a Anna Gojdičová)

292/2021

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Anton Boršč a Valéria Borščová)

293/2021

Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Marián Barilič a Ingrid Bariličová)

294/2021

Prenájom nehnuteľného majetku (POWER DEVELOPMENT s.r.o.)

295/2021

Prenájom nehnuteľného majetku (Orange Slovensko, a.s.)

296/2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme (Gréckokatolícka eparchia Košice)

297/2021

Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.)

298/2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.)

299/2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s. v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o.)

300/2021

Prevod nehnuteľného majetku mesta (trafostanica VSD, a.s.)

301/2021

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách

302/2021

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Trebišov

303/2021

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov

304/2021

Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami

305/2021

Revitalizácia športového areálu Slavoj

306/2021

Vodozádržné opatrenia v Trebišove – Kutnohorská

307/2021

MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie

308/2021

Obstaranie nájomných bytov – Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj a ich financovanie

309/2021

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

310/2021

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly

311/2021

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trebišov na podporu športových klubov a športových aktivít v roku 2019

312/2021

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Rekonštrukcia miestnych komunikácii"

313/2021

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole M. R. Štefánika 910/52, Trebišov za rok 2019

314/2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

315/2021

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove