Prihlásiť sa

19. zasadnutie MsZ zo dňa 26.04.2021

Dátum konania: 26.04.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Materiály na zasadnutie

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Diskusia
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
10 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2020 materiál
11 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2020 materiál
12 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2020 materiál
13 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020 materiál
14 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2021 materiál
15 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (E-MAX INTERNET & IT s.r.o.) materiál
16 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Gejza Zurko a Kristína Zurková) materiál
17 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.) materiál
18 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami materiál
19 Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta Trebišov materiál
20 MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie materiál
21 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (CLIMAINFO) – Clima even for the Roma materiál
22 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach materiál
23 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o spádových materských školách materiál
24 Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov materiál
25 Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016 materiál
26 Vstup mesta Trebišov do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín materiál
27 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
28 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly materiál
29 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 materiál
30 Rôzne
31 Záver