Prihlásiť sa

19. zasadnutie MsZ zo dňa 26.04.2021

Dátum konania: 26.04.2021 o 09.00 h

Predsedajúci: PhDr. Marek Čižmár

Volebné obdobie: 2018 - 2022

Uznesenia

Číslo Názov
316/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej
317/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku
318/2021 Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej
319/2021 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
320/2021 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2020
321/2021 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2020
322/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2020
323/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020
324/2021 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2021
325/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (E-MAX INTERNET & IT s.r.o.)
326/2021 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Gejza Zurko a Kristína Zurková)
327/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VSD, a.s.)
328/2021 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
329/2021 Výška mesačného poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta Trebišov
330/2021 MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie
331/2021 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (CLIMAINFO) – Clima even for the Roma
332/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
333/2021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o spádových materských školách
334/2021 Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov
335/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. NP – 4/2016
336/2021 Vstup mesta Trebišov do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín
337/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne
338/2021 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly
339/2021 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020